הרה"ג הרה"ח הרב דוד שחט ז"ל

Please participate in completing Shas Mishnayos in the merit of Horav Dovid Schochet OB"M, Morah D'Asra of the Chabad Community in Toronto for 66 yearsPlease make sure to finish your learning by February 27th, 2024 (-7 days from today)

Select Mishnayos to Learn:

Berachos

Peah

Demai

Kelayim

Sheviis

Terumos

Maaseros

Maaser Sheni

Challah

Orlah

Bikkurim

Shabbos

Eruvin

Pesachim

Shekalim

Yoma

Sukkah

Beitzah

Rosh Hashana

Taanis

Megillah

Moed Katan

Chagigah

Yevamos

Kesuvos

Nedarim

Nazir

Sotah

Gittin

Kiddushin

Baba Kamma

Baba Metziah

Baba Basra

Sanhedrin

Makkos

Shavuos

Eduyos

Avodah Zarah

Avos

Horayos

Zevachim

Menachos

Chullin

Bechoros

Arachin

Temurah

Krisus

Meilah

Tamid

Middos

Kinnim

Keilim

Oholos

Negaim

Parah

Tahoros

Mikvaos

Niddah

Machshirin

Zavim

Tevul Yom

Yadaim

Uktzim100% Assigned
Maseches Perek # Mishnayos Learned By
Berachos 1 5Isser z weisberg
Berachos 2 8Isser z weisberg
Berachos 3 6Isser z weisberg
Berachos 4 7Isser z weisberg
Berachos 5 5Isser z weisberg
Berachos 6 8Isser z weisberg
Berachos 7 5Isser z weisberg
Berachos 8 8Isser z weisberg
Berachos 9 5Isser z weisberg
Peah 1 6Avraham Cujic
Peah 2 8Avraham Cujic
Peah 3 8Avraham Cujic
Peah 4 11Avraham Cujic
Peah 5 8Avraham Cujic
Peah 6 11Avraham Cujic
Peah 7 8Avraham Cujic
Peah 8 9Avraham Cujic
Demai 1 4Menachem Forer
Demai 2 5Menachem Forer
Demai 3 6Menachem Forer
Demai 4 7Menachem Forer
Demai 5 11Menachem Forer
Demai 6 12Menachem Forer
Demai 7 8Menachem Forer
Kelayim 1 9Matis Stebben
Kelayim 2 11Matis Stebben
Kelayim 3 7Matis Stebben
Kelayim 4 9Matis Stebben
Kelayim 5 8Matis Stebben
Kelayim 6 9Matis Stebben
Kelayim 7 8Matis Stebben
Kelayim 8 6Matis Stebben
Kelayim 9 10Matis Stebben
Sheviis 1 8Chaim Forer
Sheviis 2 10Chaim Forer
Sheviis 3 10Chaim Forer
Sheviis 4 10Chaim Forer
Sheviis 5 9Chaim Forer
Sheviis 6 6Chaim Forer
Sheviis 7 7Chaim Forer
Sheviis 8 11Chaim Forer
Sheviis 9 9Chaim Forer
Sheviis 10 9Chaim Forer
Terumos 1 10Levi Blau
Terumos 2 6Levi Blau
Terumos 3 9Levi Blau
Terumos 4 13Levi Blau
Terumos 5 9Levi Blau
Terumos 6 6Levi Blau
Terumos 7 7Levi Blau
Terumos 8 12Levi Blau
Terumos 9 7Levi Blau
Terumos 10 12Levi Blau
Terumos 11 10Levi Blau
Maaseros 1 8Mendel Gansburg
Maaseros 2 8Mendel Gansburg
Maaseros 3 10Mendel Gansburg
Maaseros 4 6Mendel Gansburg
Maaseros 5 8Mendel Gansburg
Maaser Sheni 1 7Nachman Forer
Maaser Sheni 2 10Nachman Forer
Maaser Sheni 3 13Nachman Forer
Maaser Sheni 4 12Nachman Forer
Maaser Sheni 5 15Nachman Forer
Challah 1 9Eli Adler
Challah 2 8Eli Adler
Challah 3 10Eli Adler
Challah 4 11Eli Adler
Orlah 1 9Shlomo Rosenzweig
Orlah 2 17Shlomo Rosenzweig
Orlah 3 9Shlomo Rosenzweig
Bikkurim 1 11Eli Adler
Bikkurim 2 11Eli Adler
Bikkurim 3 12Eli Adler
Bikkurim 4 5Eli Adler
Shabbos 1 11Yakov Friedman
Shabbos 2 7Yakov Friedman
Shabbos 3 6Yakov Friedman
Shabbos 4 2Yakov Friedman
Shabbos 5 4Yakov Friedman
Shabbos 6 10Yakov Friedman
Shabbos 7 4Yakov Friedman
Shabbos 8 7Yakov Friedman
Shabbos 9 7Yakov Friedman
Shabbos 10 6Yakov Friedman
Shabbos 11 6Yakov Friedman
Shabbos 12 6Yakov Friedman
Shabbos 13 7Yakov Friedman
Shabbos 14 4Yakov Friedman
Shabbos 15 3Yakov Friedman
Shabbos 16 8Yakov Friedman
Shabbos 17 8Yakov Friedman
Shabbos 18 3Yakov Friedman
Shabbos 19 6Yakov Friedman
Shabbos 20 5Yakov Friedman
Shabbos 21 3Yakov Friedman
Shabbos 22 6Yakov Friedman
Shabbos 23 5Yakov Friedman
Shabbos 24 5Yakov Friedman
Eruvin 1 10Yehudah & Meir M. M. Goldstein
Eruvin 2 6Yehudah & Meir M. M. Goldstein
Eruvin 3 9Yehudah & Meir M. M. Goldstein
Eruvin 4 11Yehudah & Meir M. M. Goldstein
Eruvin 5 9Yehudah & Meir M. M. Goldstein
Eruvin 6 10Zalman Grossbaum
Eruvin 7 11Zalman Grossbaum
Eruvin 8 11Zalman Grossbaum
Eruvin 9 4Zalman Grossbaum
Eruvin 10 15Zalman Grossbaum
Pesachim 1 7Moshe Spalter
Pesachim 2 8Moshe Spalter
Pesachim 3 8Moshe Spalter
Pesachim 4 9Moshe Spalter
Pesachim 5 10Moshe Spalter
Pesachim 6 6Moshe Spalter
Pesachim 7 13Moshe Spalter
Pesachim 8 8Moshe Spalter
Pesachim 9 11Moshe Spalter
Pesachim 10 9Moshe Spalter
Shekalim 1 7Yehuda Schochet
Shekalim 2 5Yehuda Schochet
Shekalim 3 4Yehuda Schochet
Shekalim 4 9Yehuda Schochet
Shekalim 5 6Yehuda Schochet
Shekalim 6 6Yehuda Schochet
Shekalim 7 7Yehuda Schochet
Shekalim 8 8Yehuda Schochet
Yoma 1 8Shmuel chaim scharf
Yoma 2 7Shmuel chaim scharf
Yoma 3 11Shmuel chaim scharf
Yoma 4 6Shmuel chaim scharf
Yoma 5 7Shmuel chaim scharf
Yoma 6 8Shmuel chaim scharf
Yoma 7 5Shmuel chaim scharf
Yoma 8 9Shmuel chaim scharf
Sukkah 1 11Friedmans
Sukkah 2 9Friedmans
Sukkah 3 15Friedmans
Sukkah 4 10Friedmans
Sukkah 5 8Friedmans
Beitzah 1 10Shua Chanowitz
Beitzah 2 10Shua Chanowitz
Beitzah 3 8Shua Chanowitz
Beitzah 4 7Shua Chanowitz
Beitzah 5 7Shua Chanowitz
Rosh Hashana 1 9Yitzchak Schochet
Rosh Hashana 2 9Yitzchak Schochet
Rosh Hashana 3 8Yitzchak Schochet
Rosh Hashana 4 9Yitzchak Schochet
Taanis 1 7Yisroel Weisberg
Taanis 2 10Yisroel Weisberg
Taanis 3 9Yisroel Weisberg
Taanis 4 8Yisroel Weisberg
Megillah 1 11Yisroel Weisberg
Megillah 2 6Yisroel Weisberg
Megillah 3 6Yisroel Weisberg
Megillah 4 10Yisroel Weisberg
Moed Katan 1 10Ram R
Moed Katan 2 5Ram R
Moed Katan 3 9Ram R
Chagigah 1 8Shmulie Schochet
Chagigah 2 7Shmulie Schochet
Chagigah 3 8Shmulie Schochet
Yevamos 1 4Avraham Kleiman
Yevamos 2 10Avraham Kleiman
Yevamos 3 10Avraham Kleiman
Yevamos 4 13Avraham Kleiman
Yevamos 5 6Avraham Kleiman
Yevamos 6 6Avraham Kleiman
Yevamos 7 6Avraham Kleiman
Yevamos 8 6Avraham Kleiman
Yevamos 9 6Avraham Kleiman
Yevamos 10 9Avraham Kleiman
Yevamos 11 7Yosef Gansburg
Yevamos 12 6Yosef Gansburg
Yevamos 13 13Yosef Gansburg
Yevamos 14 9Yosef Gansburg
Yevamos 15 10Yosef Gansburg
Yevamos 16 7Yosef Gansburg
Kesuvos 1 10Levi Y Rabiski
Kesuvos 2 10Levi Y Rabiski
Kesuvos 3 9Levi Y Rabiski
Kesuvos 4 12Levi Y Rabiski
Kesuvos 5 9Levi Y Rabiski
Kesuvos 6 7Levi Y Rabiski
Kesuvos 7 10Levi Y Rabiski
Kesuvos 8 8Levi Y Rabiski
Kesuvos 9 9Levi Y Rabiski
Kesuvos 10 6Levi Y Rabiski
Kesuvos 11 6Levi Y Rabiski
Kesuvos 12 4Levi Y Rabiski
Kesuvos 13 11Levi Y Rabiski
Nedarim 1 4Chaim Goldberg
Nedarim 2 5Chaim Goldberg
Nedarim 3 11Chaim Goldberg
Nedarim 4 8Chaim Goldberg
Nedarim 5 6Chaim Goldberg
Nedarim 6 10Chaim Goldberg
Nedarim 7 9Chaim Goldberg
Nedarim 8 7Chaim Goldberg
Nedarim 9 10Chaim Goldberg
Nedarim 10 8Chaim Goldberg
Nedarim 11 12Chaim Goldberg
Nazir 1 7Dov Wagner
Nazir 2 10Dov Wagner
Nazir 3 7Dov Wagner
Nazir 4 7Dov Wagner
Nazir 5 7Dov Wagner
Nazir 6 11Dov Wagner
Nazir 7 4Dov Wagner
Nazir 8 2Dov Wagner
Nazir 9 5Dov Wagner
Sotah 1 9Dov Wagner
Sotah 2 6Dov Wagner
Sotah 3 8Dov Wagner
Sotah 4 5Dov Wagner
Sotah 5 5Dov Wagner
Sotah 6 4Dov Wagner
Sotah 7 8Dov Wagner
Sotah 8 7Dov Wagner
Sotah 9 15Dov Wagner
Gittin 1 6Rafi Leiner
Gittin 2 7Rafi Leiner
Gittin 3 8Rafi Leiner
Gittin 4 9Rafi Leiner
Gittin 5 9Rafi Leiner
Gittin 6 7Rafi Leiner
Gittin 7 9Rafi Leiner
Gittin 8 10Rafi Leiner
Gittin 9 10Rafi Leiner
Kiddushin 1 10Chaim Leib Hildeshaim
Kiddushin 2 10Chaim Leib Hildeshaim
Kiddushin 3 13Chaim Leib Hildeshaim
Kiddushin 4 14Chaim Leib Hildeshaim
Baba Kamma 1 4Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 2 6Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 3 11Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 4 9Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 5 7Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 6 6Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 7 7Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 8 7Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 9 12Rabbi Lazer Danzinger
Baba Kamma 10 10Rabbi Lazer Danzinger
Baba Metziah 1 8Dov schochet
Baba Metziah 2 11Dov schochet
Baba Metziah 3 12Dov schochet
Baba Metziah 4 12Dov schochet
Baba Metziah 5 11Dov schochet
Baba Metziah 6 8Dov schochet
Baba Metziah 7 11Dov schochet
Baba Metziah 8 9Dov schochet
Baba Metziah 9 13Dov schochet
Baba Metziah 10 6Dov schochet
Baba Basra 1 6Aaron Yarmush
Baba Basra 2 14Aaron Yarmush
Baba Basra 3 8Aaron Yarmush
Baba Basra 4 9Aaron Yarmush
Baba Basra 5 11Aaron Yarmush
Baba Basra 6 8Aaron Yarmush
Baba Basra 7 4Aaron Yarmush
Baba Basra 8 8Aaron Yarmush
Baba Basra 9 10Aaron Yarmush
Baba Basra 10 8Aaron Yarmush
Sanhedrin 1 6Aron jaffe
Sanhedrin 2 5Aron jaffe
Sanhedrin 3 8Aron jaffe
Sanhedrin 4 5Aron jaffe
Sanhedrin 5 5Aron jaffe
Sanhedrin 6 6Aron jaffe
Sanhedrin 7 11Meir singer
Sanhedrin 8 7Meir singer
Sanhedrin 9 6Meir singer
Sanhedrin 10 6Shabsie Yaakov Adler
Sanhedrin 11 6Shabsie Yaakov Adler
Makkos 1 10Yirmiyahu Cohen
Makkos 2 8Monish Overlander
Makkos 3 16Avraham Tauby
Shavuos 1 7Mendy Grossbaum
Shavuos 2 5Mendy Grossbaum
Shavuos 3 11Mendy Grossbaum
Shavuos 4 13Mendy Grossbaum
Shavuos 5 5Mendy Grossbaum
Shavuos 6 7Mendy Grossbaum
Shavuos 7 8Mendy Grossbaum
Shavuos 8 6Mendy Grossbaum
Eduyos 1 14Yitzchok Wagner
Eduyos 2 10Yitzchok Wagner
Eduyos 3 12Yitzchok Wagner
Eduyos 4 12Yitzchok Wagner
Eduyos 5 7Yitzchok Wagner
Eduyos 6 3Yitzchok Wagner
Eduyos 7 9Yitzchok Wagner
Eduyos 8 7Yitzchok Wagner
Avodah Zarah 1 9Yitzchok Rapoport
Avodah Zarah 2 7Yitzchok Rapoport
Avodah Zarah 3 10Yitzchok Rapoport
Avodah Zarah 4 12Yitzchok Rapoport
Avodah Zarah 5 12Yitzchok Rapoport
Avos 1 18SC
Avos 2 16SC
Avos 3 18SC
Avos 4 22SC
Avos 5 23SC
Avos 6 11SC
Horayos 1 5Meir Adler
Horayos 2 7Meir Adler
Horayos 3 8Meir Adler
Zevachim 1 4Sholom Schochet
Zevachim 2 5Sholom Schochet
Zevachim 3 6Sholom Schochet
Zevachim 4 6Sholom Schochet
Zevachim 5 8Sholom Schochet
Zevachim 6 7Sholom Schochet
Zevachim 7 6Sholom Schochet
Zevachim 8 12Sholom Schochet
Zevachim 9 7Sholom Schochet
Zevachim 10 8Sholom Schochet
Zevachim 11 8Sholom Schochet
Zevachim 12 6Sholom Schochet
Zevachim 13 8Sholom Schochet
Zevachim 14 10Sholom Schochet
Menachos 1 4Michael Csillag
Menachos 2 5Michael Csillag
Menachos 3 7Michael Csillag
Menachos 4 5Michael Csillag
Menachos 5 9Mani Diena & Family
Menachos 6 7Mani Diena & Family
Menachos 7 6Mani Diena & Family
Menachos 8 7Mani Diena & Family
Menachos 9 9Mani Diena & Family
Menachos 10 9Mani Diena & Family
Menachos 11 9Mani Diena & Family
Menachos 12 5Mani Diena & Family
Menachos 13 11Mani Diena & Family
Chullin 1 7Dovid Chapley
Chullin 2 10Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 3 7Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 4 7Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 5 5Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 6 7Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 7 6Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 8 6Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 9 8Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 10 4Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 11 2Eliyahu Akiva Schochet
Chullin 12 5Eliyahu Akiva Schochet
Bechoros 1 7Ron Shuster
Bechoros 2 9Ron Shuster
Bechoros 3 4Ron Shuster
Bechoros 4 10Ron Shuster
Bechoros 5 6Ron Shuster
Bechoros 6 12Itchy Grossbaum
Bechoros 7 7Itchy Grossbaum
Bechoros 8 10Itchy Grossbaum
Bechoros 9 8Itchy Grossbaum
Arachin 1 4A & Y Fehler
Arachin 2 6A & Y Fehler
Arachin 3 5A & Y Fehler
Arachin 4 4A & Y Fehler
Arachin 5 6A & Y Fehler
Arachin 6 5A & Y Fehler
Arachin 7 5Yisroel Weisberg
Arachin 8 7Yisroel Weisberg
Arachin 9 8Yisroel Weisberg
Temurah 1 6Shraga White
Temurah 2 3Shraga White
Temurah 3 5Shraga White
Temurah 4 4Shraga White
Temurah 5 6Shraga White
Temurah 6 5Shraga White
Temurah 7 6Shraga White
Krisus 1 7Rabbi Bakshi
Krisus 2 6Rabbi Bakshi
Krisus 3 10Rabbi Bakshi
Krisus 4 3Rabbi Bakshi
Krisus 5 8Rabbi Bakshi
Krisus 6 9Rabbi Bakshi
Meilah 1 4Yosef Adler
Meilah 2 9Yosef Adler
Meilah 3 8Yosef Adler
Meilah 4 6Yosef Adler
Meilah 5 5Yosef Adler
Meilah 6 6Yosef Adler
Tamid 1 4Eli Adler
Tamid 2 5Eli Adler
Tamid 3 9Eli Adler
Tamid 4 3Eli Adler
Tamid 5 6Eli Adler
Tamid 6 3Eli Adler
Tamid 7 4Eli Adler
Middos 1 9Eli Adler
Middos 2 6Eli Adler
Middos 3 8Eli Adler
Middos 4 7Eli Adler
Middos 5 4Eli Adler
Kinnim 1 4Eli Adler
Kinnim 2 5Eli Adler
Kinnim 3 6Eli Adler
Keilim 1 9Doobie
Keilim 2 8Doobie
Keilim 3 8Doobie
Keilim 4 4Doobie
Keilim 5 11Doobie
Keilim 6 4Doobie
Keilim 7 6Doobie
Keilim 8 11Doobie
Keilim 9 8Nachman Perl
Keilim 10 8Nachman Perl
Keilim 11 9Nachman Perl
Keilim 12 8Mendel korf
Keilim 13 8Mendel korf
Keilim 14 8Mendel korf
Keilim 15 6Mendel korf
Keilim 16 8Mendel korf
Keilim 17 17Mendel korf
Keilim 18 9Mendel korf
Keilim 19 10Mendel korf
Keilim 20 7Mendel korf
Keilim 21 3Dovid Chapley
Keilim 22 10Mendel korf
Keilim 23 5Mendel korf
Keilim 24 17Eli Adler
Keilim 25 9Mendel korf
Keilim 26 9Mendel korf
Keilim 27 12Shmuel Amurjuev
Keilim 28 10Shmuel Amurjuev
Keilim 29 8Shmuel Amurjuev
Keilim 30 4Dovid Chapley
Oholos 1 8Mani Diena & Family
Oholos 2 7Mani Diena & Family
Oholos 3 7Mani Diena & Family
Oholos 4 3Mani Diena & Family
Oholos 5 7Mani Diena & Family
Oholos 6 7Mani Diena & Family
Oholos 7 6Mani Diena & Family
Oholos 8 6Mani Diena & Family
Oholos 9 16Mani Diena & Family
Oholos 10 7Mani Diena & Family
Oholos 11 9Mani Diena & Family
Oholos 12 8Mani Diena & Family
Oholos 13 6Mani Diena & Family
Oholos 14 7Mani Diena & Family
Oholos 15 10Mani Diena & Family
Oholos 16 5Mani Diena & Family
Oholos 17 5Mani Diena & Family
Oholos 18 10Mani Diena & Family
Negaim 1 6Shmuel Rabin
Negaim 2 5Shmuel Rabin
Negaim 3 8Shmuel Rabin
Negaim 4 11Shmuel Rabin
Negaim 5 5Shmuel Rabin
Negaim 6 8Shmuel Rabin
Negaim 7 5Shmuel Rabin
Negaim 8 10Shmuel Rabin
Negaim 9 3Shmuel Rabin
Negaim 10 10Shmuel Rabin
Negaim 11 12Shmuel Rabin
Negaim 12 7Shmuel Rabin
Negaim 13 12Shmuel Rabin
Negaim 14 13Shmuel Rabin
Parah 1 4Yekutiel Encaoua
Parah 2 5Yekutiel Encaoua
Parah 3 11Yekutiel Encaoua
Parah 4 4Mani Diena & Family
Parah 5 9Mani Diena & Family
Parah 6 5Mani Diena & Family
Parah 7 12Mani Diena & Family
Parah 8 11Mani Diena & Family
Parah 9 9Mani Diena & Family
Parah 10 6Mani Diena & Family
Parah 11 9Mani Diena & Family
Parah 12 11Mani Diena & Family
Tahoros 1 9Sholom Bluming
Tahoros 2 8Sholom Bluming
Tahoros 3 8Sholom Bluming
Tahoros 4 13Sholom Bluming
Tahoros 5 9Sholom Bluming
Tahoros 6 10Sholom Bluming
Tahoros 7 9Sholom Bluming
Tahoros 8 9Sholom Bluming
Tahoros 9 9Sholom Bluming
Tahoros 10 8Sholom Bluming
Mikvaos 1 8Doobie
Mikvaos 2 10Doobie
Mikvaos 3 4Doobie
Mikvaos 4 5Doobie
Mikvaos 5 6Doobie
Mikvaos 6 11Doobie
Mikvaos 7 7Eli Adler
Mikvaos 8 5YK Goldberg
Mikvaos 9 7YK Goldberg
Mikvaos 10 8YK Goldberg
Niddah 1 7Eli Serebryanski
Niddah 2 7Eli Serebryanski
Niddah 3 7Eli Serebryanski
Niddah 4 7Eli Serebryanski
Niddah 5 9Eli Serebryanski
Niddah 6 14Eli Serebryanski
Niddah 7 5Eli Serebryanski
Niddah 8 4Eli Serebryanski
Niddah 9 11Eli Serebryanski
Niddah 10 8Eli Serebryanski
Machshirin 1 6Mani Diena & Family
Machshirin 2 11Mani Diena & Family
Machshirin 3 8Mani Diena & Family
Machshirin 4 10Mani Diena & Family
Machshirin 5 11Mani Diena & Family
Machshirin 6 8Mani Diena & Family
Zavim 1 6Yaacov Fredlender
Zavim 2 4Yaacov Fredlender
Zavim 3 3Yaacov Fredlender
Zavim 4 7Yaacov Fredlender
Zavim 5 12Yaacov Fredlender
Tevul Yom 1 5Eli rakson
Tevul Yom 2 8Eli rakson
Tevul Yom 3 6Eli rakson
Tevul Yom 4 7Eli rakson
Yadaim 1 5Yaakov Gryn
Yadaim 2 4Yaakov Gryn
Yadaim 3 5Yaakov Gryn
Yadaim 4 8Yaakov Gryn
Uktzim 1 6Doobie
Uktzim 2 10Doobie
Uktzim 3 12Doobie

Leave a Tribute


Your tribute:

Shivah Information

Shivah Ends On

Friday November 29th, 2024

-